top of page

Растящото значение на клаузите за устойчивост в договорите с доставчици

Актуализирано: 19.03

Как малките и средни предприятия да отговорят на новите ESG изисквания от ключови клиенти

Автор: Искра Йовкова – съосновател и изпълнителен директор на uIMPACT

 Глобалният стремеж към постигане на устойчивост съществено променя контекста, в който малките и средните предприятия оперират.


Две трети от средното екологогично, социално и управленско въздействие на една компания се случва чрез дейностите на нейните доставчици. Включването на клаузи за устойчивост в договорите с доставчици, особено от страна на по-големите корпорации е все по-разпространена практика. Малките и средни предприятия, които се стремят да се установят като доставчици или подизпълнители на големи корпорации, трябва да обърнат особено внимание на тези клаузи и върху екологичните, социални и управленски ESG критериите, които тези клаузи засягат.


По-малките компании задължително трябва да обмислят управлението на своите ESG практики и да подобрят своите политики за устойчивост, водени от следните фактори с нарастващо значение:
Строги изисквания към доставчиците от страна на многонационални корпорации

Многонационалните корпорации разполагат със солидни политики за устойчивост, които са част от техния бранд и корпоративна етика. Като пример, изследване на Standard Chartered показва, че 78% от многонационалните компании са готови да изключат доставчици, които не отговарят на техните изисквания за намаляване на въглеродния отпечатък.


Посланието към доставчиците е ясно: въведете солидни ESG практики или рискувайте да бъдете изключени от високо стойностните договори с големи клиенти.Устойчивостта като инструмент за управление на риска

Не само многонационалните корпорации, но и бизнесите като цяло стават по-запознати с рисковете, свързани с техните вериги на доставки, особено в контекста на сътресения като пандемията от COVID-19, растящите геополитически напрежения и катастрофални събития, свързани с климата.


Анализите показват, че компаниите, които са изградили устойчиви вериги на доставка се възстановят по-бързо от подобни сътресения. В резултат на това много компании гледат на клаузите, свързани с устойчивостта и ESG факторите със своите доставчици като на инструмент за управление на бизнес риска.Ефектът на регулации като CSRD

Директива за докладване за корпоративната устойчивост (CSRD) задължава по-големите корпорации да предоставят подробни, стандартизирани доклади за устойчивост. Това предполага широкомащабно събиране на данни, увеличена прозрачност в докладването и спазване на установени ESG стандарти.


Въпреки че директивата засега е насочена към големите бизнеси, целта е да се постигне каскаден ефект, в който големите да изискват данните от по-малките си доставчици, като се очаква последиците за малките и средни предприятия в ЕС да се значителни. С директивата, която налага прозрачност, големите компании ще засилят надзора върху веригите си на доставки и неизбежно ще изискват сходни стандарти от своите МСП-партньори. Това означава, че МСП-тата като доставчици и подизпълнители трябва да бъдат готови да предоставят данни и информация за екологосоциалната си отговорност, дори ако самите те нямат задължения да докладват по CSRD.


Как да се подготвим

От съществено значение е за малките и средните предприятия да действат рано и да се подготвят за изискванията за устойчивост от потенциални партньори.


Ето някои основни съвети относно стъпките, които трябва да се предприемат:


Осигурете управленска ангажираност: Подкрепата от страна на мениджмънта е от съществено значение.


Разпределение на ресурси: Уверете се, че сте заделили достатъчно финансов и човешки ресурс


Назначете екип с участието на представители на различни отдели, който да отговаря за инициативете за устойчивост


Извършете първоначална оценка: Извършете подробна оценка на текущите бизнес процеси, за да идентифицирате рискове и области за подобрение.


Задайте цели и амбиции: Определете ясни и измерими цели за устойчивост. Направете ги публични.


Подобрете политиките си: Приемете комплексна политика за устойчивост, която описва ангажиментите на компанията и конкретните действия, които ще се предприемат.


Прилагайте устойчиви практики: Превърнете политиките в действия.


Следете и докладвайте: Редовно следете, измервайте и докладвайте усилията си за устойчивост.


Взаимодействайте с заинтересованите страни, включително доставчиците: Взаимодействайте с вашите доставчици и комуникирайте вашите очаквания за устойчивост. Поощрявайте ги да приемат устойчиви практики. Взаимодействайте със служителите, партньорите и инвеститорите, за да получите обратна връзка и за да създадете култура и практика на непрекъснати подобрения.


Бъдете информирани: Следете последните тенденции, регулации и най-добрите практики в областта на устойчивостта.


...и, най-важното, започнете днес. 
17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page