Click here to show form
top of page
  • Снимка на автораNadia S

Какво е CSDDD?

Актуализирано: 25.04
Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD) е законодателна инициатива на Европейския съюз, която налага задължителни практики за дългосрочен контрол на правата на човека и защита на околната среда на компаниите, попадащи в обсега на Директивата.


За да се съобразят, компаниите трябва да идентифицират, предотвратят, намалят и отчетат отрицателните въздействия върху правата на човека и околната среда в рамките на своите операции, дъщерни дружества и вериги на стойността.


CSDDD, също известна като CS3D, установява стандарти за надлежна проверка (due diligence) и въвежда правна отговорност при нарушения свързани с околната среда и правата на човека.


CSDDD е част от Зеления пакт на ЕС, който има за цел да направи икономиката на ЕС по-устойчива. Директивата допълва други директиви на ЕС като Директивата за корпоративно отчитане за устойчивост (CSRD) и Регламента за разкриване на устойчивите финанси (SFDR).


Комисията предложи проекта на Директивата през февруари 2022 г. След продължителни преговори и множество изменения, окончателната версия, със значително облекчени изисквания за докладване беше приета от Европейския парламент през април 2024 г. и очаква одобрение от представителите на държавите-членки през следващия месец.Обхват


Директивата важи както за компании със седалище в ЕС, така и за компании извън ЕС, които оперират в рамките на съюза.


Изпълнението на задълженията по CSDDD ще бъде въвеждано поетапно. То ще започне приблизително три години след влизането в сила на директивата (около 2027 г.) и ще продължи до пет години след това (около 2029 г.).


 

При последните преговори (февруари-март 2024 г.) текстът на CSDDD беше съществено променен. Финалният вариант на Директивата повиши праговете за включване в обхвата, което доведе до по-малък брой директно засегнати компании, в сравнение с по-ранните варианти.


Премахнат беше и принципът на високорисковите сектори, които предвиждаше компании, работещи в рискови по отношение на човешките права и околната среда отрасли автоматично да попадат в обхвата на Директивата, независимо от размера им.


Баха изключени и дейностите по депониране, обезвреждане и унищожаване на продукти, както и беше премахнато изискването за компаниите да насърчават изпълнението на планове за климатичен преход чрез финансови стимули.


Кой докладва


  • Европейски компании с повече от 1000 служители  и глобален оборот, надхвърлящ 450 милиона евро, или компания-майка, която отговаря на тези прагове.


  • Компании, регистрирани извън рамките на ЕС с нетен оборот над 450 милиона евро в рамките на съюза или Европейското икономическо пространство или компания-майка, която отговаря на горните критерии.


  • CSDDD позволява докладване на групово ниво, при условие че се споделят основни данни между дъщерната компания и компанията-майка и дъщерната компания интегрира политиката за дължима грижа на компанията-майка в собствените си политики. Компании-майка без активни оперативни или управленски роли могат да поискаят освобождение и да определят дъщерна компания, която да изпълнява задълженията по CSDDD.

 


Изисквания


Компаниите, попадащи в обхвата на CSDDD, са задължени да:


  • Идентифицират и намалят основните неблагоприятни въздействия върху околната среда и правата на човека в рамките на своите операции и вериги на доставки.

  • Установят механизми за оплаквания за работници и заинтересовани страни.

  • Адаптират бизнес моделите и стратегиите си към целта от 1,5°C на Парижското споразумение, особено за големите компании.

  • Публично докладват за своите усилия за дължима грижа чрез доклади за устойчивост или уебсайтове.


График за влизане в сила


Към момента CSDDD беше одобрена от Европейския парламент през април, 2024. След одобрението, държавите-членки ще имат две години да транспонират Директивата в националното си законодателство. Очаква се компаниите да започнат да прилагат изискванията след 2027 г.Как можем да помогнем?


Независимо дали сте компания която подлежи на докладване или малка компания, която иска да започне да отчита устойчивост с цел да отговори на изисквания на клиенти можете да се свържете с нас.


 

Свържете се с нас на info@u-impact.com

56 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page