Click here to show form
top of page
 • Снимка на автораNadia S

Европейски стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта (ЕСОУ)

Актуализирано: 25.04
Европейските стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта (ЕСОУ) представляват значително регулаторно развитие в Европейския съюз, насочено към стандартизиране на практиките за отчитане на устойчивостта.


Разработени с помощта на European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ЕСОУ предоставят структурирана рамка, чрез която компаниите да докладват устойчивост в рамките на Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD).Докладване по Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост с помощта на Европейските стандарти за отчитане (ЕСОУ)


Отчитането по Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) , трябва да бъде изготвено в съответствие с Европейските стандарти за отчитане (ЕСОУ). Идеята е по този начин да се подобри надеждността, сравнимостта и актуалността на докладваната информация и да се улесни насочването на капитал към компании с устойчиви практики .ЕСОУ: Ключовите компоненти


Европейските стандарти за устойчивост (ЕСОУ) включват 12 комплекта стандарти, които обхващат различни аспекти на устойчивостта.


Общите стандарти включват два набора от общи стандарти:


 • Общи принципи (ESRS 1)

 • Общи изисквания за разкриване на стратегията, управлението и оценката на материалността (ESRS 2)


Тематичните стандарти обхващат 10 набора от стандарти за отчитане на

Екологичните, Социалните и Управленските въпроси.


Екологичните стандарти са свързани с:


 • Изменението на климата (ESRS E1)

 • Замърсяване (ESRS E2)

 • Водни и морски ресурси (ESRS E3)

 • Биоразнообразие и екосистеми (ESRS E4)

 • Използване на ресурси и кръгова икономика (ESRS E5)Социалните стандарти се отнасят до:


 • Собствена работна сила (ESRS S1)

 • Работници във веригата на стойността (ESRS S2)

 • Засегнати общности (ESRS S3)

 • Потребители (ESRS S4)


Единственият стандарт, който се отнася до управленските въпроси засяга:


 • Бизнес поведение (ESRS G1)

Пълният набор стандарти предполга отчитане по над 1200 точки данни, въпреки че след анализ на съществеността, осъществен по общите стандарти, компаниите могат да изберат да не докладват по стандарти, които се смятат за несъществени за дейността им, с изключение на ESRS E1: Климатични промени.


Разработването и приемането на допълнителните секторни стандарти за индустрии като добив и преработка на нефт и газ, селското стопанство, текстил, въгледобив, производство на енергия, производство на храни и напитки и производство на моторно превозни средства наскоро бяха отложени с две години от Европейският парламент.


Отложено беше влизането в сила и на стандартите, приложими за компании извън ЕС.


Целта на отлагането е да помогне на компаниите да се адаптират към изискванията на общите и тематичните стандарти, преди да бъдат въведени секторните.
Разработване на ЕСОУ


Стандартите се разработват от Европейската група за съвети по финансово отчитане (EFRAG). EFRAG е независима организация, която работи за подобряване на качеството на финансовото отчитане в Европейския съюз, като предоставя техническа експертиза и съвети на Европейската комисия и други заинтересовани страни.


EFRAG работи с разнообразен кръг от заинтересовани страни, включително бизнеси, инвеститори, регулатори и граждански организации, за да гарантира качеството на разработените стандарти.За кого се отнасят ЕСОУ?


ESRS се прилагат за компании, попадащи в изискванията за отчитане по Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD), включително:


 • Големи компании Големите компании, опериращи в рамките на ЕС, са задължени да отчитат устойчивост по CSRD съгласно европейските стандарти за отчитане независимо дали са публично търгувани или не. • Публично-търгувани МСП Малки и средни предприятия, които са публично търгувани също подлежат на докладване по CSRD и трябва да следват стандартите за отчитане.

Стъпки при прилагането на ЕСОУ


Съгласно новата Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD), компаниите в целия ЕС, които отговарят на определени критерии, трябва да публикуват отчети за устойчивост до 2026 г. Отчетите трябва да следват свързаните с Директивата Европейски стандарти за устойчиво отчитане (ЕСОУ).


По-долу са основните стъпки за подготовка на отчет за устойчивост.


 • Определете обхвата и хоризонта на вашия отчет


Уверете се, че обхватът и хоризонтът на отчета за устойчивост съответстват с обхвата на финансовите ви отчети. Освен това, включете информация за въздействията, рисковете и възможностите на вашата компания в цялата ѝ верига на стойност. Определете кои части от веригата на стойност са в обхвата на отчета и установете краткосрочни, средносрочни и дългосрочни хоризонти.


 • Извършете оценка на двойната същественост


Извършете оценка на двойната същественост, за да идентифицирате устойчивите съществени за вашата компания. Оценката обхваща както външните въздействия, така и на финансовите рискове и възможности, свързани с устойчивостта.


 • Извършете анализ на липсващите данни


След като съществените теми, извършете анализ на наличните данни, за да определите дали вашата компания събира всички необходими за отчитанете данни . Създайте процеси за събиране на липсващите данни гарантирайки съответствие със стандартите за отчитане. • Гарантирайте събирането на данни за съществените за компанията теми


Гарантирайте събирането на липсващите данни. Следвайте стандартите за отчитане на всеки показател, включително единици, степен на детайлност и изисквания за сравнимост.


 • Подгответе отчети по показателите

Разделете вашето отчитане на качествени и количествени показатели. Опишете политиките на компанията, плановете за подобрение и използваните метрики в съответствие с минималните изисквания на ЕСОУ. Предоставете качествени оценки на финансовите рискове и възможности, с готовност да преминете към количествени оценки след 2028 г. Следвайте зададения от ЕСОУ формат на отчитане и гарантирайте съответствие с финансовите данни. • Структурирайте отчитането съгласно изискванията на ESRS

Следвайте цифровата таксономия на EFRAG за ЕСОУ и форматирайте отчета си за машинно четене. Организирайте отчета си в секции, които покриват общите и тематичите стандарти. Поддържайте прозрачност и яснота в отчитането, за да улесните сравнимостта и разбирането.Как можем да помогнем?


Независимо дали сте компания която подлежи на докладване или малка компания, която иска да започне да отчита устойчивост с цел да отговори на изисквания на клиенти можете да се свържете с нас.


 

Свържете се с нас на info@u-impact.com


12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page