Click here to show form
top of page

НАШИТЕ УСЛУГИ 

Зелен Айви от покрива
Вятърна турбина

uIMPACT предоставя гъвкаво портфолио от услуги според вашите специфични нужди. Нашите услуги могат да бъдат описани в три основни категории, подходящи за компании от всякакъв размер и във всички етапи на своето развитие. Предлагаме и  обучения, по конкретни разпоредби или рамки за отчитане на устойчивостта.

Sustainability Explorer

––––––

Проследяване и отчитане на устойчивостта

за малки и средни компании и портфолио мениджъри, които тепърва започвнат да изграждат устойчиви практики, с цел да отговорят на изискванията на клиенти или да привлекат финансиране. Включва визуален доклад за оценка на устойчивостта и двучасово консултантска подкрепа от експертите на uIMPACT.

02

ESG скрининг  

Нашата платформа Sustainability Explorer събира информация, свързана с ESG в 12 набора от критерии и 70 точки данни, за да предостави комплексна  оценка на вашата компания, вкл. по категории и да

постави на цели за подобрение.

04

Избор на ключови показатели за ефективност

Платформата Sustainability Explorer ви подпомага в избора на ключови показатели свързани с екологичната, социалната и корпоративната устойчивост, както и в дефинирането на специфични за компанията ключови показатели по целите за устойчиво развитие (SDG).

01

Автоматизирана интуитивна платформа за отчитане

Интуитивната автоматизирана платформа за самоотчитане  Sustainability Explorer предлага лесна оценка на ESG и нивото на зрялост по Целите за устойчиво развитие (SDGс) предоставяйки на вашата компания възможност да демонстрира своето въздействие.

03

Оценка на  въздействието по SDGs

Платформата подпомага привеждането в съответствие с SDGs в 60 предварително избрани подцели, като оценява общото ниво на съответствие  и предоставя насоки за избора на ключови показатели за ефективност (KPI).

05

Идентифициране на риска и приложими експертни препоръки

Като част от вашия доклад за оценка, платформата  

Sustainability Explorer ви предоставя експертни препоръки за подобряване и митигиране на свързаните с устойчивостта финансови и репутационни рискове.

Sustainability Strategist

–––––––

Набор от персонализирани консултантски услуги

за средни и големи компании, които вече са обект на или са в процес на подготовка за докладване по Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта CSRD, или други национални или корпоративни изисквания за отчитане.

02

Инструменти за участие на заинтересованите страни

Участието на заинтересованите страни е от ключов елемент от регулаторното докладване.

Нашите експерти могат да помогнат с картографиране на заинтересованите страни, форуми за консултации, проучвания и семинари за участие.

04

Поддръжка с CSRD,
Таксономия на ЕС и SFDR докладване

Предлагаме експертна подкрепа за докладване по
CSRD, таксономия на ЕС и SFDR.

01

Разработване на корпоративни политики за устойчивост

Нашите експерти могат да ви помогнат да създадете цялостна рамка, която очертава ангажимента на организацията за въвеждане и спазване на устойчиви практики. Тези политики ще служат като ръководни документи, интегриращи екологични, социални и управленски принципи (ESG) във всички аспекти на операциите на компанията и процесите на вземане на решения

03

Разработване на модели на веригата на стойността и матрици на двойна същественост

ще ви позволи да оцените цялостно вътрешните и външните въздействия, улеснявайки вземането на информирани решения и стратегическото привеждане в съответствие с целите на ESG.

05

Поддръжка при специфични изисквания от инвеститори/партньори

Ние предлагаме персонализирана подкрепа при специфични изисквания за докладване на устойчивостта от инвеститори или партньори.

Impact Validator

–––––

Подкрепа, свързана с определане и измерване на въздействието за вашата компания

За компании или инвеститори, които трябва да дефинират, валидират, управляват и комуникират своето въздействие.

02

Анализ на потенциалното въздействие

Нашите експерти ще ви помогнат да изберете рамка за отчитане и  ключови показатели, както и да поставите начало на практики за измерване на въздействието.

04

Разработване на рамка за въздействие за инвеститори с въздействие

Можем да помогнем на инвеститорите да създадат структуриран подход за оценка на въздействието на техните инвестиционни дейности, да дефинират KPI, показатели и методологии, използвани за оценка на положителните и отрицателните въздействия на инвестициите си.

01

Експертно 
валидиране на въздействието

Ние предлагаме независима валидация на твърденията за устойчивост на вашата компания. 

03

Theory of Change 

Ние ще помогнем на вашата организация да дефинира и артикулира своята  теория за промяната (Theory of change) 

05

Маркетингово позициониране 

Можем да помогнем на вашата компания да комуникира своите усилия свързани с постигането на устойчивост и да насърчи по-дълбоки връзки с клиенти, инвеститори и други заинтересовани страни.

bottom of page